Търсене
1000 София, ул. Позитано 14
тел. 980 24 85, 981 49 54
факс: 981 90 36
e-mail: pirin@journey.bg

Договор за организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена

1. РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ, ОТКАЗ
1.1. При подаване на заявка за туристически услуги, туристът заплаща депозит в размер на 50% от стойността на заявените услуги.
1.2. Пълната стойност на пътуването се доплаща от туриста не по-късно от 14 дни, преди датата на отпътуване.
1.3. Резервацията се счита за валидна само, при препотвърждение от туроператора в рамките на 48 часа. В този срок туроператорът може да предложи други възможности и ако туристът не ги приеме, може веднага да изтегли платения депозит.
1.4. Всички промени, включващи изменение на датата на заминаване, курорта, хотела, транспорта или име в резервацията, се считат за отказ и основание за сключване на нов договор.
1.5. Отказът от резервация или преотстъпването и на трети лица се извършва писмено, като до 30 дни преди датата на заминаване на туриста се възстановява цялата внесена сума; от 29 до 15 дни преди датата на заминаване се удържат направените визови разходи и такси за билетни резервации, но не-по-малко от 30 %; от 14 до 7 дни преди датата на заминаване се удържат 50 % от общата сума, след този период цялата внесена сума остава в полза на туроператора. При преотстъпване на пътуването на трето лице, не по късно от 10 дни преди заминаването, се удържат само разходите по прехвърлянето.
1.6. Заявки за пътуване в срок по-малък от 21 дни, преди датата на заминаване, се считат за резервации в последния момент и страните ползват всички права и ограничения, предвидени в Закона за туризма.
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
2.1. Туроператорът се обвързва да предостави на туриста предплатените услуги по избраната програма.
2.2. Всички изискани от туриста допълнителни услуги се отбелязват в бланката за записване към договора (Приложение 1).
2.3. Ако обстоятелствата налагат, туроператорът запазва правото си да внесе малки промени в пътуването. В изключителни случаи може да се наложат и по-съществени промени, като смяна на курорт, промяна в категорията на базата за настаняване, промяна в датите на пътуване и пр. Във всеки такъв случай туристът се уведомява незабавно и: може да приемете налагащите се изменения; да закупи от туроператора друго пътуване или да откаже пътуването. При настаняване в по-ниска категория база, разликата между заплатената услуга и реалната цена се възстановява на туриста в 7 дневен срок след крайната дата на пътуването.
2.4. Цената на пътуването не може да се променя освен в случаите определени от Закона за туризма. При значителна промяна на първоначалната цена с повече от 5%, туроператорът се задължава да уведоми незабавно туриста.
2.5. По причина, която не се дължи на туриста, в случаите предвидени по Закона за туризма, туроператорът може да отмени пътуването преди неговото започване, спазвайки правата на страните, регламентирани в Закона за туризма.
2.6. Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на туриста на определените за отпътуване място и време.
3. РЕКЛАМАЦИИ
3.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги се предявяват от туриста незабавно на място пред представител на туроператора или пред съответната обслужваща фирма с оглед отстраняване на слабостите. При невъзможност за тяхното отстраняване, туристът уведомява незабавно доставчика на услуги и туроператора или туристическия агент за всяко неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването и престоя. Уведомлението се прави в писмена или друга подходяща форма, даваща възможност то да бъде възпроизведено. Туристът изисква от представител на туроператора или съответната обслужваща фирма съставянето на тристранен протокол между туриста, хотела и обслужващата фирма посрещнала туриста и в 7 дневен срок след приключване на пътуването представят писмена рекламация пред туроператора или съответната агенция.
3.2. Туроператорът се задължава, след процедура по проверка на рекламацията да предостави на туриста писмено становище в срок от 30 дни от датата на постъпване на рекламацията.
3.3. Възстановяване на суми за услуги, неизползвани от туриста изцяло или частично по вина на туроператора или негов контрагент, се извършва само след представяне на издаден от туроператора или негов агент потвърдителен документ (билет, ваучер и др.) със съответно нанесени и заверени от уторизираното лице поправки и отказани услуги.
3.4. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на туриста услуги не се възстановяват.
3.5. Платените суми по договора се възстановяват в 7 дневен срок от крайното становище по приключване на процедурата на проверка на рекламацията на туриста.
3.6. За вреди, причинени на туриста вследствие неизпълнение или неточно изпълнение на този договор, горната граница на отговорност на туроператора е до троен размер на разликата между предоставената и нереализирана услуга.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
4.1. Туристът осигурява валидни лични и други документи, изискани от законодателството на страната, цел на посещение.
4.2. При индивидуални пътувания на лица под 18 год., родителите предоставят на властите нотариално заверена декларация, разрешаваща самостоятелното пътуване на децата.
4.3. Туроператорът не носи отговорност за отказ на гранични служби за пропускане на туристи и цялата сума остава в полза на туроператора.
4.4. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора, които се дължат на: туриста; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. В тези случаи туриста незабавно трябва да потърси съдействие от туроператора.
4.5. Всички разходи за административни такси, допълнителен престой, транспорт и пр., възникнали при загубване или унищожаване на документи по време на пътуване са за сметка на съответния турист.

Всички спорове между страните в този договор се решават с преговори, а при непостигане на взаимно съгласие се прилага българското законодателство.

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

Клиент:                         Пиринтурист 2000 ООД: